Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Lê Thùy Anh 10.766.500 21,53% 30/06/2022
Lê Quốc Quân 5.781.990 11,56% 11/12/2019
Lê Mạnh Thường Chủ tịch HĐQT 5.100.000 10,20% 30/06/2022
Lâm Văn Đỉnh 3.879.650 7,76% 07/10/2019
Nguyễn Thanh Hà 2.535.850 5,07% 17/04/2019
Nguyễn Thị Ngọc Huyền 2.499.640 5,00% 10/12/2018
Nguyễn Thị Hà Thu 2.329.020 4,66% 04/10/2018
Phạm Đình Giá 2.003.790 4,01% 17/10/2019
Phạm Thị Hà 2.000.000 4,00% 31/12/2018
Nguyễn Chí Cường 1.842.140 3,68% 11/12/2019
Nguyễn Văn Lợi 1.000.000 2,00% 31/12/2018
Phạm Thị Thu Lộc 946.700 1,89% 17/01/2019
Nguyễn Thị Mai 200.000 0,40% 31/12/2018
Lê Huy Cẩm 100.000 0,20% 30/06/2022
Lê Thị Cúc 20.000 0,04% 30/06/2022
Nguyễn An Toàn 20.000 0,04% 31/12/2021
Đỗ Thị Bích Vân 15.400 0,03% 13/07/2021
Cù Văn Cảnh 14.000 0,03% 30/06/2019
Nguyễn Thị Lưu 10.000 0,02% 31/12/2021
Lê Thị Thoan 10.000 0,02% 30/06/2022