Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
SBI Financial Services Co.,Ltd 41.801.806 21,43% 26/09/2022
CTCP FPT 34.921.003 17,90% 06/09/2022
Phạm Thanh Hào 7.187.400 3,75% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thúy 4.579.076 2,39% 30/06/2022
Nguyễn Điệp Tùng Tổng giám đốc 4.114.000 2,14% 08/08/2022
Nguyễn Văn Trung 1.868.674 1,41% 30/06/2020
Ngô Thị Thanh Nga 508.494 0,27% 30/06/2022
Đỗ Sơn Giang Thành viên HĐQT 365.081 0,19% 30/06/2022
Nguyễn Văn Dũng Chủ tịch HĐQT 303.687 0,20% 26/08/2022
Nguyễn Thị Thu Hương Phó Tổng giám đốc 256.970 0,13% 08/08/2022
Nguyễn Khắc Thành Thành viên HĐQT 211.636 0,11% 30/06/2022
Nguyễn Thị Phương 72.149 0,05% 30/06/2020
Trịnh Thanh Hằng Đại diện công bố thông tin 41.609 0,02% 08/08/2022
Trịnh Hữu Thắng 14.009 0,01% 30/06/2020
Nguyễn Thị Việt Nga 7.401 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thái Anh 500 0,00% 30/06/2022
CTCP Chứng khoán FPT 266 0,00% 26/08/2022
Nguyễn Thanh Huyền 151 0,00% 30/06/2022
Đỗ Thị Hương 18 0,00% 31/12/2019
Nguyễn Thị Hạnh 0 0,00% 07/10/2022