Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
SBI Financial Services Co.,Ltd 45.841.806 23,50% 05/12/2022
CTCP FPT 34.921.003 17,90% 06/09/2022
Vietnam Enterprise Investments Ltd 10.643.638 5,46% 25/10/2022
CTBC Vietnam Equity Fund 9.505.332 4,87% 25/10/2022
Phạm Thanh Hào 7.187.400 3,75% 30/06/2022
DC Developing Markets Strategies Public Limited Company 6.165.500 3,16% 25/10/2022
Wareham Group Ltd 6.161.097 3,16% 25/10/2022
Hanoi Investments Holdings Ltd 5.888.601 3,02% 25/10/2022
Norges Bank 4.806.272 2,46% 25/10/2022
Nguyễn Thị Thúy 4.579.076 2,39% 30/06/2022
Grinling International Ltd 4.150.694 2,13% 25/10/2022
Nguyễn Điệp Tùng Tổng giám đốc 4.114.000 2,14% 08/08/2022
Venner Group Ltd 2.332.881 1,20% 25/10/2022
Nguyễn Văn Trung 1.868.674 1,41% 30/06/2020
Amersham Industries Ltd 1.678.644 0,86% 25/10/2022
Balestrand Ltd 1.658.422 0,85% 25/10/2022
Saigon Investments Ltd 768.760 0,39% 25/10/2022
KB Vietnam Focus Balanced Fund 575.520 0,30% 25/10/2022
Ngô Thị Thanh Nga 508.494 0,27% 30/06/2022
Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust - Equity 430.800 0,22% 25/10/2022