Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP 1.274.064 31,54% 31/12/2021
Nguyễn Hoàng Anh 1.274.064 31,54% 22/12/2022
Nguyễn Hoàng Nam 193.500 4,79% 30/06/2022
Huỳnh Đức Trường 20.716 0,51% 31/12/2019
Nguyễn Văn Ánh Thành viên Ban kiểm soát 5.000 0,12% 22/07/2021
Khổng Thị Hà 3.462 0,09% 31/12/2020
Lương Thị Thủy 2.640 0,07% 30/06/2021
Nguyễn Văn Phàn 1.400 0,03% 30/06/2021
Trần Thị Bốn 1.320 0,03% 30/06/2021
Nguyễn Trọng Bảo 1.320 0,03% 30/06/2021
Nguyễn Công Chính 1.320 0,03% 30/06/2021
Phạm Minh Nhật 1.000 0,02% 30/06/2021
Nguyễn Thanh Hải 916 0,02% 30/06/2022
Nguyễn Thị Bích Trâm Kế toán trưởng 0 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Đức Linh 0 0,00% 07/02/2023
Nguyễn Trọng Phát 0 0,00% 11/08/2021
Lương Duy Vân 0 0,00% 11/08/2021
Lương Thị Thanh 0 0,00% 11/08/2021
Đỗ Thị Phương Thùy 0 0,00% 05/08/2019
Đỗ Thị Kim Thoa 0 0,00% 05/08/2019