Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Cao Trường Sơn 2.445.000 23,29% 31/12/2021
Uông Huy Giang 2.405.350 22,91% 31/12/2021
Đỗ Tuấn Thịnh 2.400.000 22,86% 31/12/2021
Phạm Anh Tuấn 2.195.000 20,90% 31/12/2021
Công ty TNHH MTV Khoáng sản BITEXCO 675.000 6,43% 24/09/2018
CTCP khoáng sản Đông Dương 0 0,00% 01/02/2019
Phạm Hồng Thịnh 0 0,00% 01/02/2019
Công ty TNHH MTV 86 0 0,00% 01/02/2019
Nguyễn Cao Khương 0 0,00% 06/02/2023
Chu Quang Tú 0 0,00% 07/07/2021
Phạm Thị Thúy 0 0,00% 06/02/2023
Trần Minh Tuấn 0 0,00% 06/02/2023
Phạm Thị Hải An Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 06/02/2023
Hoàng Thị Lan Hương 0 0,00% 06/02/2023
Bùi Thị Phúc 0 0,00% 06/02/2023
Nguyễn Mạnh Hùng 0 0,00% 06/02/2023
Trần Trung Thành 0 0,00% 06/02/2023
Cao Anh Hào 0 0,00% 06/02/2023
Trần Hoàng Kiên Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 06/02/2023
Nguyễn Tiến Đức Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 06/02/2023