Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Trương Thái Quảng 0 0,00% 20/04/2015
Lê Thanh Cường 0 0,00% 20/04/2015
Thomas Lau Hermansen 0 0,00% 05/12/2022
Mai Tuấn Tú Thành viên HĐQT 0 0,00% 05/12/2022
Lean Chee Yeow 0 0,00% 05/12/2022
Mai Thị Phúc Trầm 0 0,00% 31/12/2017
Trương Thị Hoa 0 0,00% 20/04/2015
Trịnh Thị Thúy Liễu 0 0,00% 05/12/2022
Nguyễn Đức Dũng 0 0,00% 31/03/2016
Nguyễn Tâm Trí 0 0,00% 30/09/2013
Vĩnh Nhi 0 0,00% 31/12/2019
Mai Minh Tân 0 0,00% 05/12/2022
Nguyễn Thanh Khiết 0 0,00% 05/12/2022
Nguyễn Ngọc Trung 0 0,00% 05/12/2022
Trương Công Danh 0 0,00% 05/12/2022
Cao Mỹ Phương Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 05/12/2022
Nguyễn Văn Kỳ 0 0,00% 05/12/2022
Nguyễn Thị Thu Sương 0 0,00% 05/12/2022
Nguyễn Mộng Phương Kiều Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 05/12/2022