Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 2.400.000 14,55% 31/12/2021
Lê Đình Sung Chủ tịch HĐQT 2.316.185 14,04% 24/10/2022
Phạm Thị Mỹ Liên Thành viên HĐQT 2.250.000 13,64% 30/06/2022
Trần Thiên Như An 911.900 5,53% 22/03/2022
Lê Đình Minh Thành viên HĐQT 830.836 5,04% 30/06/2022
Lê Thị Thảo Duyên 714.065 4,33% 30/06/2022
Nguyễn Văn Tú 711.768 4,31% 30/06/2022
Đặng Sĩ Tiếp Phó Tổng giám đốc 487.000 2,95% 30/06/2022
Lê Thị Mỹ Trang 295.700 1,79% 30/06/2022
Trần Cảnh Bình Tổng giám đốc 224.909 1,36% 08/11/2022
Trương Đức Trí Thành viên HĐQT 150.000 0,91% 30/06/2022
Lê Thị Diệu Trinh 50.036 0,30% 30/06/2022
Phan Thị Thanh Hương 19.800 0,12% 30/06/2022
Phạm Thị Mỹ Hoa 5.500 0,03% 30/06/2022
Võ Thanh Sơn 5.439 0,03% 31/12/2021
Thái Vĩnh Đồng Thành viên Ban kiểm soát 5.439 0,03% 30/06/2022
Lê Đình Mậu 4.479 0,03% 30/06/2022
Lê Đức 3.519 0,02% 31/12/2021
Nguyễn Bá Hải Kế toán trưởng 2.400 0,01% 30/06/2022
Võ Thị Ngọc Hà 2.200 0,01% 31/12/2021