Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long 5.090.334 48,95% 31/12/2022
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 1.117.666 10,75% 31/12/2022
Trần Ngọc Xuân Trang 861.840 8,29% 31/12/2022
CTCP Chế biến Gỗ Thuận An 570.000 5,48% 31/12/2021
Trần Quốc Bình 461.000 4,43% 31/12/2021
Trương Thị Giàu 158.640 1,53% 15/07/2019
Nguyễn Thị Thúy Vinh 80.530 0,77% 31/12/2022
Trần Thị Kim Thanh 60.360 0,58% 31/12/2022
Lê Thị Xuyến Tổng giám đốc 19.470 0,19% 31/12/2022
Phan Huy Tâm Phó Tổng giám đốc 10.000 0,10% 31/12/2022
Trần Văn Đá 10.000 0,10% 31/12/2019
Minh Quốc Sang 7.675 0,07% 31/12/2019
Lê Văn Vui 6.600 0,06% 30/06/2021
Đặng Quốc Cường 3.120 0,03% 31/12/2019
AFC Vietnam Fund Ltd 1.000 0,01% 06/03/2019
Đặng Phương Chí 250 0,00% 31/12/2019
Phạm Huy Tâm 0 0,00% 31/12/2012
Andreas Vogelsanger 0 0,00% 15/05/2017
Andreas Karall 0 0,00% 17/03/2016
Nguyễn Thị Thanh Hương 0 0,00% 22/03/2023