Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
UBND Thành phố Hà Nội 2.721.200 35,34% 31/12/2021
CTCP Tập đoàn Thái Bình 1.698.900 22,06% 31/12/2021
Phan Anh 1.200.000 15,58% 31/12/2021
Phạm Quang Lộc 1.170.000 15,19% 31/12/2021
Trần Linh Trang 550.000 7,14% 31/12/2021
Khương Văn Tuyến Thành viên HĐQT 26.100 0,34% 31/12/2021
Phạm Thanh Sang 19.700 0,26% 28/10/2019
Phạm Quang Huy Tổng giám đốc 18.600 0,24% 31/12/2021
Nguyễn Văn Kỷ Trưởng ban kiếm soát 14.000 0,18% 28/10/2019
Lê Thị Tươi Thành viên HĐQT 7.800 0,10% 31/12/2021
Phạm Thùy Linh 2.000 0,03% 31/12/2021
Nguyễn Danh Nam Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 01/04/2022
Phạm Quang 0 0,00% 01/04/2022
Nguyễn Thị Hồng Hà Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 01/04/2022
Ngô Thị Ánh 0 0,00% 01/04/2022
Nguyễn Thị Thanh Hiền Thành viên HĐQT 0 0,00% 01/04/2022
Đào Thị Sơn Thành viên HĐQT 0 0,00% 01/04/2022