Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Đoàn Nguyên Đức Chủ tịch HĐQT 319.950.533 34,50% 30/06/2022
Đoàn Hoàng Anh 9.000.000 0,97% 30/06/2022
Đoàn Nguyên Thịnh 488.934 0,05% 30/06/2022
Hồ Thị Kim Chi Phó Tổng giám đốc 395.159 0,04% 30/06/2022
Lê Văn Kế 320.620 0,03% 30/06/2022
Võ Thị Mỹ Hạnh Thành viên HĐQT 300.000 0,03% 30/06/2022
Đoàn Thị Nguyên Thảo 200.302 0,02% 30/06/2022
Đoàn Thị Nguyên Xuân 153.593 0,02% 30/06/2022
Đoàn Thị Nguyên Nguyên 146.884 0,02% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thơm 120.375 0,01% 30/06/2022
Võ Hồng Nhân 69.072 0,01% 30/06/2022
CTCP Hoàng Anh Gia Lai 68.664 0,01% 31/12/2021
Nguyễn Thị Huyền 63.140 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Minh Trung 51.960 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Văn Minh 44.157 0,00% 31/12/2021
Phan Thanh Thủ 29.426 0,00% 31/12/2020
Đoàn Nguyên Ngôn 20.598 0,00% 30/06/2022
Trương Thị Kim Ánh 15.720 0,00% 30/06/2018
Đoàn Thị Nguyên Vinh 14.712 0,00% 30/06/2022
Phan Thanh Phong 14.505 0,00% 31/12/2019