Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Tập đoàn FLC 15.097.400 8,26% 30/06/2022
Quách Thành Đồng Tổng giám đốc 213.400 0,12% 31/12/2022
Trần Quang Huy 200.000 0,11% 30/06/2018
Intereffekt Frontier Vietnam 0 0,00% 21/10/2011
Hideaki Takahashi 0 0,00% 21/10/2011
Willem Stuive 0 0,00% 21/10/2011
Doãn Văn Phương 0 0,00% 21/03/2023
Nguyễn Tri Phương 0 0,00% 30/06/2012
Nguyễn Thị Lệ Hằng 0 0,00% 08/10/2014
Duc Chi Thien Quan 0 0,00% 21/10/2011
Aizawa Securities Co., Ltd 0 0,00% 21/10/2011
Credit Suisse (Hong Kong) Ltd 0 0,00% 21/10/2011
Phạm Thị Hải Ninh 0 0,00% 08/10/2014
Nguyễn Hồng Phong 0 0,00% 26/09/2014
Lê Thành Vinh 0 0,00% 19/01/2015
Nguyễn Đức Công Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 21/03/2023
Lương Thu Phượng 0 0,00% 21/03/2023
Nguyễn Lê Thị Diệu Thy 0 0,00% 21/03/2023
Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 0 0,00% 09/09/2014
Trần Văn Phát 0 0,00% 08/10/2014