Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty CP Bia rượu NGK Hà Nội 3.926.846 55,60% 31/12/2008
Tổ chức Oppo Rtunity Fund 1.350.488 19,12% 31/12/2008
Hồ Văn Hải 2.500 0,00% 31/12/2008
Nguyễn Mạnh Hòa Phó Giám đốc 1.500 0,00% 31/12/2008
Vũ Thị Kim Phong Phó Giám đốc 1.100 0,00% 31/12/2008