Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Bộ Xây dựng 139.399.608 98,83% 31/12/2020
Bùi Xuân Dũng 101.700 0,07% 31/12/2021
Đào Xuân Hồng 40.400 0,03% 31/12/2019
Mai Trung Huấn 33.000 0,02% 31/12/2019
Nguyễn Đỗ Quý Tổng giám đốc 30.000 0,02% 30/06/2022
Dương Mạnh Hùng Thành viên Ban kiểm soát 3.700 0,00% 30/06/2022
Võ Thị Thu Hương Thành viên Ban kiểm soát 3.600 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Quang Huy Kế toán trưởng 1.000 0,00% 30/06/2022
Dương Ngọc Quang Thành viên HĐQT 100 0,00% 30/06/2022
Đậu Văn Diện Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 28/09/2022
Đinh Công Thụy Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 13/05/2016
Nghiêm Sỹ Minh 0 0,00% 05/06/2017
Nguyễn Minh Cương Thành viên HĐQT 0 0,00% 09/12/2020