Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Vũ Dương Hiền Chủ tịch HĐQT 14.368.334 12,93% 30/06/2022
Phạm Anh Đào 5.559.820 5,00% 04/03/2022
Phạm Thị Kim Nhung 5.559.400 5,00% 04/03/2022
Phạm Thị Tuyết Lan 5.558.080 5,00% 04/03/2022
Vũ Xuân Thủy Phó Tổng giám đốc 4.910.680 4,42% 30/06/2022
Vũ Xuân Thịnh Thành viên HĐQT 4.779.094 4,30% 30/06/2022
Vũ Xuân Cường Thành viên HĐQT 4.144.511 3,73% 30/06/2022
Nguyễn Thị Bích Ngọc 269.884 0,49% 31/12/2018
Đoàn Đức Luyện Thành viên HĐQT 199.200 0,18% 30/06/2022
CTCP Tập Đoàn HAPACO 155.470 0,14% 31/12/2021
Nguyễn Đức Hậu Thành viên HĐQT 149.656 0,13% 30/06/2022
Vũ Thị Xếp 115.464 0,10% 30/06/2022
Vũ Thị Thanh Chung 109.954 0,10% 30/06/2022
Trần Thị Vân Anh 78.792 0,07% 30/06/2022
Cao Thị Thúy Lan Kế toán trưởng 52.736 0,05% 30/06/2022
Võ Văn Tính 39.528 0,07% 31/12/2018
Nguyễn Tuấn Dũng 5.720 0,01% 11/04/2019
Trần Thị Thu Hằng 1.612 0,00% 30/06/2022
Lê Như Tiến 1.025 0,00% 31/12/2020
Chu Thị Mai Ngọc 729 0,00% 31/12/2020