Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Deutsche Bank AG 0 0,00% 04/09/2015
Nguyễn Văn Bảng 0 0,00% 04/09/2015
Nguyễn Thị Thanh Bình 0 0,00% 04/09/2015
Nguyễn Thị Thuý An 0 0,00% 04/09/2015
Nguyễn Tuấn Phong 0 0,00% 04/09/2015
Vương Thị Vân 0 0,00% 04/09/2015
Nguyễn Thị Minh Hằng 0 0,00% 04/09/2015
Bùi Thị Mai 0 0,00% 04/09/2015
Nguyễn Quý Linh 0 0,00% 04/09/2015
Nguyễn Tuấn Minh 0 0,00% 04/09/2015
Dương Thị Thu Hà 0 0,00% 04/09/2015
Dương Văn Nguyên 0 0,00% 04/09/2015
Phạm Thị Đức 0 0,00% 04/09/2015
Dương Thu Hiền 0 0,00% 04/09/2015
Đỗ Trọng Thắng 0 0,00% 04/09/2015
Đỗ Minh Trang 0 0,00% 04/09/2015
Đỗ Minh Huyền 0 0,00% 04/09/2015
Lê Thu Hương 0 0,00% 04/09/2015
Trần Bình An 0 0,00% 31/12/2010
Trần Thị Lan Hương 0 0,00% 04/09/2015