Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Mai Văn Bình Chủ tịch HĐQT 364.536 18,13% 30/06/2022
Trần Thị Thanh Hương Thành viên HĐQT 313.056 15,57% 30/06/2022
Lê Kim Phượng 243.300 12,10% 31/12/2019
Mai Hương Thành viên HĐQT 135.595 6,74% 30/06/2022
Mai Thị Thanh Hà Thành viên HĐQT 123.000 6,12% 30/06/2022
CTCP Bao bì PP Bình Dương 106.700 5,31% 30/06/2022
Phạm Thị Thưởng 71.746 3,57% 30/06/2022
Nguyễn Thị Hải Yến Trưởng ban kiếm soát 55.430 2,76% 30/06/2022
Nguyễn Thúy Hiền Thành viên HĐQT 54.776 2,72% 30/06/2022
Trần Trường Giang 31.200 1,55% 30/06/2022
Trần Văn Hồng Thành viên Ban kiểm soát 30.386 1,51% 30/06/2022
Chu Thị Hải Anh 24.000 1,19% 30/06/2022
Mai Thúc Định 19.600 0,97% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thu Hương Thành viên Ban kiểm soát 13.300 0,66% 30/06/2020
Dương Đức Hùng 12.400 0,62% 30/06/2022
Trần Văn An 10.000 0,50% 30/06/2022
Nguyễn Viết Thắng 5.853 0,29% 30/06/2022
Bùi Tố Định 3.040 0,15% 30/06/2022
Phạm Trung Quyết 120 0,01% 02/04/2018
Nguyễn Thị Bích Hạnh 106 0,01% 02/04/2018