Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Xuất nhập khẩu Intimex 3.355.979 51,48% 30/06/2022
America LLC 523.900 8,04% 06/01/2022
Nguyễn Thị Ngọc Anh Kế toán trưởng 90.209 1,38% 30/06/2022
Ngô Văn Long Tổng giám đốc 49.088 0,75% 30/06/2022
Phạm Văn Dữ Phó Tổng giám đốc 29.716 0,46% 30/06/2022
Phan Tấn Xuất 28.069 0,43% 30/06/2018
Nguyễn Văn Dũng Phó Tổng giám đốc 700 0,01% 30/06/2022
Cù Thị Thu Thủy 0 0,00% 09/12/2009
Phan Hồng Huê Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 24/09/2022
Hồ Minh Đức 0 0,00% 24/09/2022
Lê Chấn 0 0,00% 24/09/2022
Công ty Xây dựng Quảng Nam - TNHH MTV 0 0,00% 30/11/2009
Peter Eric Dennis 0 0,00% 01/03/2016
Phạm Vũ Trường Giang Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 24/09/2022
Nguyễn Đình 0 0,00% 24/09/2022
Phan Đức Tống 0 0,00% 24/09/2022
Trần Thị Minh 0 0,00% 13/09/2010
Lê Thái Nguyên Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 24/09/2022
Asean Deep Value Fund 0 0,00% 22/03/2016
Nguyễn Hữu Kỳ 0 0,00% 31/12/2011