Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Lê Như Ngọc 3.905.880 14,15% 31/12/2022
Mai Anh Tám Chủ tịch HĐQT 2.304.752 8,35% 31/12/2022
Trần Thị Thu Hiền 1.338.172 4,85% 31/12/2022
Nguyễn Văn Sơn Tổng giám đốc 1.240.800 4,50% 31/12/2022
Nguyễn Hồng Thái 1.086.200 4,72% 31/10/2022
Nguyễn Quốc Quyền Phó Tổng giám đốc 992.280 3,60% 31/12/2022
Nguyễn Việt Linh 518.900 4,51% 06/12/2019
Hoàng Trung Kiên Thành viên Ban kiểm soát 173.697 0,63% 31/12/2022
Nguyễn Khắc Dũng 118.800 0,43% 31/12/2022
Nguyễn Văn Long 97.200 0,35% 31/12/2022
Đỗ Trần Mai Thành viên HĐQT 64.348 0,23% 31/12/2022
Bùi Duy Dương 56.400 0,25% 31/12/2021
Nguyễn Thị Loan 32.400 0,12% 31/12/2022
Lê Thị Thoa Thành viên Ban kiểm soát 22.286 0,08% 31/12/2022
Hoàng Văn Tuân Kế toán trưởng 15.444 0,06% 31/12/2022
Hoàng Văn Tứ 8.100 0,03% 31/12/2022
Nguyễn Thị Lan Anh 2.700 0,01% 31/12/2021
Lê Quang Thái 284 0,00% 31/12/2022
Vũ Thanh Huyền 0 0,00% 24/04/2012
Nguyễn Thị Hương Thành viên HĐQT 0 0,00% 22/03/2023