Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tập đoàn Dệt may Việt Nam 9.265.244 60,86% 16/06/2022
Công ty TNHH Tường Long 1.295.936 8,51% 16/06/2022
CTCP Đầu tư TTN Việt Nam 508.100 4,84% 07/04/2022
Nguyễn Bá Quang Thành viên HĐQT 481.902 3,17% 30/06/2022
Phạm Gia Định 309.507 3,10% 27/03/2018
Trần Hữu Phong 209.995 1,38% 27/03/2018
Lê Công An 184.859 1,21% 30/06/2022
Nguyễn Văn Phong Tổng giám đốc 63.162 0,41% 30/06/2022
Hồ Ngọc Lan Thành viên HĐQT 58.820 0,39% 30/06/2022
Nguyễn Tiến Hậu Giám đốc 43.017 0,28% 30/06/2022
Nguyễn Hồng Liên Thành viên HĐQT 37.263 0,24% 30/06/2022
Nguyễn Đức Trị Chủ tịch HĐQT 36.250 0,24% 30/06/2022
Đào Văn Tư Giám đốc 31.031 0,20% 30/06/2022
Nguyễn Khánh Chi Kế toán trưởng 29.526 0,19% 30/06/2022
Lê Thị Bích Thủy 22.125 0,22% 31/12/2019
Nguyễn Thanh Tý 18.493 0,12% 30/06/2021
Hồ Nam Phong Thành viên Ban kiểm soát 17.768 0,12% 30/06/2022
Đoàn Tư 11.737 0,08% 27/03/2018
Phạm Thị Hợi 10.837 0,07% 30/06/2022
Nguyễn Thị Huyền Châu 7.975 0,05% 30/06/2022