Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Hoàng Linh Thành viên HĐQT 1.441.000 32,75% 08/11/2022
Nguyễn Thị Mạch 250.624 5,70% 10/06/2020
Đặng Thanh Tú 115.000 2,61% 30/06/2022
Tăng Thành Long 11.826 0,27% 31/12/2021
Phan Kim Yến 5.200 0,12% 31/12/2021
Đỗ Ngọc Cương Phó Tổng giám đốc 4.300 0,10% 31/12/2021
Lê Mạnh Hiệp 2.335 0,05% 17/02/2022
Lê Thị Hồng Vân 1.400 0,03% 31/12/2021
Võ Văn Lung Đại diện công bố thông tin 624 0,01% 30/06/2022
Đoàn Thị Minh Phương 530 0,01% 31/12/2021
Bùi Thị Lê 73 0,00% 31/12/2021
Công đoàn Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi Việt Nam - CTCP 0 0,00% 13/02/2017
Võ Như Hùng 0 0,00% 31/12/2017
Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 0 0,00% 17/01/2022
Nguyễn Chí Trường 0 0,00% 31/12/2021
Đỗ Thị Cẩm Tú Kế toán trưởng 0 0,00% 07/02/2023
Trương Kiều Minh 0 0,00% 07/02/2023
Nguyễn Ngọc Lâm 0 0,00% 17/09/2021
Nguyễn Mạnh Hải Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 07/02/2023
Lương Cao Anh Tổng giám đốc 0 0,00% 07/02/2023