Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Ngọc Lâm 0 0,00% 17/09/2021
Ngô Thế Tráng Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 29/01/2023
Lê Nho Thịnh Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 29/01/2023
Nguyễn Duy Thoan Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 29/01/2023
Đỗ Thị Cẩm Tú Kế toán trưởng 0 0,00% 29/01/2023
Trương Kiều Minh 0 0,00% 29/01/2023
Đăng Thanh Tú Thành viên HĐQT 0 0,00% 29/01/2023
Nguyễn Mạnh Hải Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 29/01/2023
Lương Cao Anh Tổng giám đốc 0 0,00% 29/01/2023
Nguyễn Hữu Cường Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 29/01/2023