Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế 3.060.000 51,00% 30/06/2022
Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng và Dịch vụ môi trường Thừa Thiên Huế 705.700 11,76% 30/06/2022
Nguyễn Hồng Sơn Chủ tịch HĐQT 358.800 5,98% 30/06/2022
Dương Thị Huệ Thành viên HĐQT 350.000 5,83% 30/06/2022
Trần Trung Khánh Thành viên HĐQT 61.100 1,02% 30/06/2022
Trần Hữu Ân Phó Tổng giám đốc 30.700 0,51% 30/06/2022
Lê Vĩnh Thắng Phó Tổng giám đốc 21.600 0,36% 30/06/2022
Trần Thị Ngọc Liên 19.500 0,33% 30/06/2022
Trần Quốc Khánh Tổng giám đốc 18.300 0,31% 30/06/2022
Trương Thị Lan Hương Trưởng ban kiếm soát 13.500 0,23% 30/06/2022
Nguyễn Thị Hải Hà 11.000 0,18% 30/06/2022
Võ Thị Diệu Phương Thành viên Ban kiểm soát 10.700 0,18% 30/06/2022
Phan Thị Trang Thành viên Ban kiểm soát 2.100 0,04% 30/06/2022
Hoàng Trọng Thuận 0 0,00% 31/08/2017
Nguyễn Văn Rin Thành viên HĐQT 0 0,00% 01/10/2022