Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Đầu tư Xây lắp Miền Nam 12.719.828 51,13% 30/06/2022
UBND Tỉnh Hậu Giang 11.525.963 46,33% 30/06/2022
CTCP Nhựa Tân Tiến 100.000 0,40% 31/12/2019
Cao Thế Khải Thành viên HĐQT 34.400 0,14% 30/06/2022
Dương Minh Hạnh 13.100 0,05% 30/06/2021
Bùi Trọng Lực Tổng giám đốc 11.400 0,05% 30/06/2022
Nguyễn Bá Nam 4.200 0,02% 31/12/2021
Trương Hữu Thành 4.100 0,02% 31/12/2019
Dương Văn Thọ 3.500 0,01% 30/06/2022
Quách Minh Hiển Thành viên HĐQT 1.900 0,01% 30/06/2022
Trần Hồng Đăng Kế toán trưởng 1.800 0,01% 30/06/2022
Lê Hoàng Thấm Phó Tổng giám đốc 1.300 0,01% 31/12/2021
Dương Thanh Nhàn 800 0,00% 30/06/2021
Trần Thị Phương Lan 700 0,00% 31/12/2020
Nguyễn Thanh Mai 500 0,00% 30/06/2021
Ninh Quốc Tuấn Đại diện công bố thông tin 500 0,00% 30/06/2022
Lương Cao Phước Ngự 300 0,00% 31/12/2020
Quách Minh Trí 100 0,00% 31/12/2020
Phạm Chí Diệu 0 0,00% 08/09/2016
Nguyễn Thị Thu Ba 0 0,00% 27/01/2023