Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Công ty TNHH Văn phòng phẩm HPS 3.069.613 52,06% 04/04/2018
CTCP Mỹ Phúc 746.394 12,66% 31/12/2017
Phan Hưng 251.824 4,27% 19/01/2017
Đoàn Thái Phong 193.711 3,29% 21/10/2015
Nguyễn Kiêm Mạnh 131.724 2,23% 21/10/2015
Đinh Văn La 100.000 1,70% 21/10/2015
Trương Quang Luyến Tổng giám đốc 21.515 0,36% 31/12/2017
Phạm Văn Viêm 20.000 0,34% 21/10/2015
Nguyễn Thị Phương Nga 10.439 0,18% 30/06/2015
Nguyễn Ngọc Lan 6.540 0,11% 30/06/2015
Trần Khánh Linh 5.000 0,08% 30/06/2015
Nông Văn Quyết 4.408 0,07% 31/12/2017
Bùi Thị Thủy Thành viên Ban kiểm soát 3.644 0,06% 31/12/2017
Bùi Tuấn Hải 1.779 0,03% 30/06/2015
Trần Đăng Khánh 89 0,00% 23/10/2015
Hoàng Mạnh Ánh Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 24/10/2017
Nguyễn Quang Vũ Kế toán trưởng 0 0,00% 24/10/2017
Đào Thị Mai Hạnh Thành viên HĐQT 0 0,00% 24/10/2017
Đào Thu Hương 0 0,00% 24/10/2017
Đào Minh Trang 0 0,00% 24/10/2017