Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam 703.800 51,00% 31/12/2021
Nguyễn Quốc Vượng Thành viên HĐQT 109.274 7,92% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thu Hương 102.125 7,40% 30/10/2018
Nguyễn Quang Long 79.060 5,73% 31/12/2020
Hoàng Đức Tài Kế toán trưởng 16.395 1,19% 30/06/2022
Tạ Quang Sơn Phó Giám đốc 13.308 0,96% 30/06/2022
Lâm Thị Ngọc Thành viên Ban kiểm soát 2.251 0,16% 30/06/2022
Nguyễn Như Điền Thành viên HĐQT 2.090 0,15% 30/06/2022
Trịnh Thị Diệu Quỳnh 0 0,00% 06/02/2023
Vũ Quang Hưng Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 06/02/2023
Nguyễn Văn Cương 0 0,00% 06/02/2023
Nguyễn Văn Hải Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 06/02/2023
Nguyễn Hoài Trung Phó Giám đốc 0 0,00% 06/02/2023
Lê Hữu Hưng 0 0,00% 31/12/2017
Nguyễn Thị Ngải 0 0,00% 31/12/2017
Nguyễn Thị Liễu 0 0,00% 20/10/2016
Trần Thị Hồng Vân Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 06/02/2023