Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Nhựa An Phát Xanh 40.407.558 54,85% 03/08/2022
Lê Đức Long 523.400 1,63% 12/03/2018
Phạm Hoàng Việt 60.000 0,19% 18/06/2018
Phan Thị Hà 13.800 0,04% 30/06/2021
Đỗ Như Quỳnh Thành viên Ban kiểm soát 2.485 0,00% 30/06/2022
Trần Thị Thoản 0 0,00% 02/12/2022
Nguyễn Trung Kiên Thành viên HĐQT 0 0,00% 02/12/2022
Nguyễn Thị Hường 0 0,00% 02/12/2022
Phạm Đỗ Huy Cường 0 0,00% 02/12/2022
Phạm Văn Khương 0 0,00% 02/12/2022
Lê Mạnh Hùng 0 0,00% 04/08/2017
Đặng Thị Xuê Thành viên HĐQT 0 0,00% 02/12/2022
Ngô Văn Thụ Tổng giám đốc 0 0,00% 02/12/2022
Nguyễn Diệu Linh Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 02/12/2022
Hoàng Phương Hằng 0 0,00% 02/12/2022
Phạm Thị Ngoan 0 0,00% 02/12/2022
Nguyễn Việt Dũng 0 0,00% 02/12/2022
Đinh Trọng Đức Thành viên HĐQT 0 0,00% 02/12/2022
Nguyễn Hữu Long 0 0,00% 02/12/2022
Đặng Thị Quỳnh Phương 0 0,00% 02/12/2022