Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Nhựa An Phát Xanh 40.407.558 54,85% 03/08/2022
Lê Đức Long 523.400 1,63% 12/03/2018
Phạm Hoàng Việt 60.000 0,19% 18/06/2018
Phan Thị Hà 13.800 0,04% 30/06/2021
Đỗ Như Quỳnh Thành viên Ban kiểm soát 2.485 0,00% 30/06/2022
Phạm Ánh Dương 0 0,00% 21/01/2019
Đinh Xuân Cường Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 29/10/2021
Lê Đức Tứ 0 0,00% 05/10/2022
Đoàn Minh Đức 0 0,00% 05/10/2022
Nguyễn Lê Trung 0 0,00% 09/05/2017
Dương Huy Bình Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 05/10/2022
Trần Thị Thoản 0 0,00% 05/10/2022
Nguyễn Thị Thu Nhàn Kế toán trưởng 0 0,00% 13/03/2020
Nguyễn Thị Hường 0 0,00% 05/10/2022
Nguyễn Trung Kiên Thành viên HĐQT 0 0,00% 05/10/2022
Phạm Đỗ Huy Cường 0 0,00% 05/10/2022
Phạm Văn Khương 0 0,00% 05/10/2022
Nguyễn Diệu Linh Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 05/10/2022
Hoàng Phương Hằng 0 0,00% 05/10/2022
Đặng Thị Xuê Thành viên HĐQT 0 0,00% 05/10/2022