Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Sông Đà 9 10.710.000 51,00% 31/12/2021
CTCP Chứng khoán VIX 4.015.162 19,12% 23/11/2022
Công ty TNHH Dalat 2.050.000 9,76% 03/12/2018
Trịnh Thị Thúy 1.040.000 4,95% 30/06/2020
Phạm Thị Thu Hà 1.040.000 4,95% 21/09/2022
CTCP Hạ tầng Gelex 840.962 4,00% 13/01/2021
CTCP Đầu tư ICAPITAL 590.100 2,81% 04/11/2022
Hà Ngọc Phiếm 115.000 0,55% 31/12/2019
Bùi Vi Dương 46.620 0,22% 30/06/2020
Bùi Thị Mai Hương 28.240 0,13% 31/12/2018
Đỗ Văn Hà 10.000 0,05% 30/06/2020
Bùi Trọng Cẩn Thành viên HĐQT 5.302 0,03% 30/06/2022
Phùng Xuân Hưng 3.000 0,01% 31/12/2021
Nguyễn Thị Hồng Ánh 60 0,00% 30/06/2020
Vũ Ngọc Toàn Phó Giám đốc 0 0,00% 01/08/2017
Nguyễn Tiến Hải 0 0,00% 08/12/2022
Trần Ngọc Anh Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 08/12/2022
Nguyễn Thanh Lệ 0 0,00% 08/12/2022
Trần Thanh Hà 0 0,00% 02/07/2018
Nguyễn Đức Nang 0 0,00% 31/12/2014