Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Quách Mạnh Hải 0 0,00% 31/12/2016
Trần Thế Quang Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 08/12/2022
Vũ Tiến Hưng 0 0,00% 08/12/2022
Vương Quốc Thắng 0 0,00% 08/12/2022
Đặng Thị Đoan Trang Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 08/12/2022
Nguyễn Đức Lương Thành viên HĐQT 0 0,00% 08/12/2022
CTCP Khoáng sản Minh Cầm 0 0,00% 30/06/2021
Quỹ đầu tư giá trị Bảo Việt (BVIF) 0 0,00% 21/09/2022
Trần Xuân Du Kế toán trưởng 0 0,00% 08/12/2022
Nguyễn Hải Sơn 0 0,00% 08/12/2022
Lê Hứa Thúy Anh 0 0,00% 08/12/2022
Trần Thị Chung Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 08/12/2022
Đào Quang Dũng 0 0,00% 27/04/2015
Nguyễn Viết Kỳ Thành viên HĐQT 0 0,00% 03/08/2017
Lê Văn Hưng 0 0,00% 18/02/2016
CTCP Thương Mại Đầu tư SHB 0 0,00% 23/07/2015
Võ Anh Linh 0 0,00% 14/07/2020
Công ty TNHH Dalat Safari 0 0,00% 01/02/2019
Nguyễn Đức Thọ 0 0,00% 08/12/2022
Trần Thị Len Thành viên HĐQT 0 0,00% 08/12/2022