Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Dương Quang Lư Chủ tịch HĐQT 9.546.000 18,50% 30/06/2022
Uông Huy Đông Thành viên HĐQT 2.273.200 4,41% 30/06/2022
Uông Huy Giang 1.360.000 2,64% 30/06/2022
Trần Thị Minh Hiền 46.800 0,09% 31/12/2018
Đặng Thị Như Quỳnh 0 0,00% 01/10/2022
Lê Đức Hoàng 0 0,00% 01/10/2022
Dương Danh Quân 0 0,00% 01/10/2022
Nguyễn Huy Hoàng Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 01/10/2022
Lê Văn Quang Kế toán trưởng 0 0,00% 01/10/2022
Trần Đình Dũng 0 0,00% 01/10/2022
Phạm Thanh Bình 0 0,00% 01/10/2022
Ngô Quang Hòa 0 0,00% 01/10/2022
Lê Thị Bích Tuyên 0 0,00% 01/10/2022
Phạm Thị Hải An Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 01/10/2022
Phạm Thị Thanh Thảo 0 0,00% 01/10/2022
Nguyễn Phương Thảo 0 0,00% 01/10/2022
Trần Thị Thu Trang Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 01/10/2022
Phạm Thị Tỷ 0 0,00% 01/10/2022
Trần Ngọc Quỳnh 0 0,00% 01/10/2022
Nguyễn Đức Hiếu 0 0,00% 01/10/2022