Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 18.860.238 74,21% 30/06/2022
Phạm Công Hương 18.208 0,07% 30/06/2022
Nguyễn Văn Sơn Phó Giám đốc 4.341 0,02% 30/06/2022
Cao Bá Ái 3.561 0,01% 30/06/2020
Trần Mạnh Cường 3.101 0,01% 30/06/2020
Vũ Thị Minh Thanh Kế toán trưởng 1.621 0,01% 30/06/2022
Vũ Ngọc Thắng Thành viên HĐQT 1.421 0,01% 30/06/2022
Cao Việt Phương Phó Giám đốc 1.239 0,00% 30/06/2022
Trương Ngọc Linh Thành viên HĐQT 961 0,00% 30/06/2022
Đinh Trung Kiên Thành viên HĐQT 500 0,00% 30/06/2022
Trương Văn Chính 491 0,00% 30/06/2020
Trịnh Xuân Khoa Thành viên Ban kiểm soát 411 0,00% 30/06/2022
Phạm Thị Thu Huyền 191 0,00% 30/06/2020
Phạm Công Đoàn 0 0,00% 31/12/2013
Mai Duy Ngọc 0 0,00% 31/12/2017
Nguyễn Văn Trịnh 0 0,00% 28/01/2023
Liêu Hồng Minh Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 28/01/2023
Dương Minh Hòa 0 0,00% 31/12/2017
Phạm Trung Tuấn 0 0,00% 28/01/2023
Nguyễn Văn Tấn 0 0,00% 28/01/2023