Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Dương Minh Hòa 0 0,00% 31/12/2017
Nguyễn Văn Trịnh 0 0,00% 02/12/2022
Liêu Hồng Minh Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 02/12/2022
Nguyễn Văn Tấn 0 0,00% 02/12/2022
Phạm Khắc Thừ 0 0,00% 31/12/2017
Phạm Thị Ngát 0 0,00% 31/12/2017
Ngô Thế Phiệt 0 0,00% 31/12/2015
Chu Duy Hải 0 0,00% 31/12/2015
Vũ Thanh Bình 0 0,00% 31/12/2015
Raw & Refined Commodities AG 0 0,00% 10/10/2008
Đinh Thị Phương 0 0,00% 31/12/2015
Vũ Duy Thanh 0 0,00% 31/12/2015
Trần Thị Bích Hồng 0 0,00% 05/04/2010
Phạm Văn Tác 0 0,00% 02/12/2022
Lương Xuân Quang Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 02/12/2022
Lê Minh Chuẩn 0 0,00% 02/12/2022