Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Trần Thị Ngạn Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 06/02/2023
Nguyễn Trọng Tốt Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 06/02/2023
Bùi Hữu Đăng 0 0,00% 06/02/2023
Phạm Khắc Thừ 0 0,00% 31/12/2017
Phạm Thị Ngát 0 0,00% 31/12/2017
Ngô Thế Phiệt 0 0,00% 31/12/2015
Chu Duy Hải 0 0,00% 31/12/2015
Vũ Thanh Bình 0 0,00% 31/12/2015
Raw & Refined Commodities AG 0 0,00% 10/10/2008
Đinh Thị Phương 0 0,00% 31/12/2015
Vũ Duy Thanh 0 0,00% 31/12/2015
Trần Thị Bích Hồng 0 0,00% 05/04/2010
Nguyễn Văn Trịnh 0 0,00% 06/02/2023
Liêu Hồng Minh Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 06/02/2023
Phạm Trung Tuấn 0 0,00% 06/02/2023
Nguyễn Văn Tấn 0 0,00% 06/02/2023