Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị 10.200.000 51,00% 30/06/2022
Kenneth Rudy Kamon 999.800 5,00% 07/12/2021
CTCP Tập đoàn Cotana 629.400 3,15% 31/12/2021
Nguyễn Thanh Hương Thành viên HĐQT 248.000 1,24% 30/06/2022
Đặng Thanh Bình Trưởng ban kiếm soát 4.400 0,02% 30/06/2022
Công ty TNHH Dệt Hà Nam 0 0,00% 25/09/2017
Hoàng Việt Hùng 0 0,00% 09/03/2016
Lê Quốc Chung Kế toán trưởng 0 0,00% 05/10/2022
Nguyễn Thu Yến 0 0,00% 05/10/2022
Lê Anh Vũ 0 0,00% 05/10/2022
Phạm Duy Long 0 0,00% 05/10/2022
Phan Thị Hạ Uyên 0 0,00% 05/10/2022
Phạm Cao Sơn Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 05/10/2022
Trần Dũng Sỹ Phó Giám đốc 0 0,00% 05/10/2022
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu năng động Bảo Việt 0 0,00% 07/04/2017
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 0 0,00% 07/04/2017
CTCP Chứng khoán MB 0 0,00% 07/04/2017
Acadian Frontier Markets Equity Fund 0 0,00% 07/04/2017
Ktzmico Securities Company Ltd 0 0,00% 07/04/2017
Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Ltd 0 0,00% 07/04/2017