Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
UBND Thành phố Hải Phòng 1.122.000 51,00% 31/12/2021
Công ty TNHH Dây và Cáp điện Thăng Long 220.000 10,00% 31/12/2019
Bùi Duy Đông Tổng giám đốc 129.700 5,90% 31/12/2021
Nguyễn Quốc Lệ Chủ tịch HĐQT 110.300 5,01% 31/12/2021
Vũ Văn Nguyện 38.000 1,73% 31/12/2019
Nguyễn Trọng Huấn 37.700 1,71% 31/12/2019
Nguyễn Văn Tuyến Thành viên HĐQT 31.400 1,43% 31/12/2021
Nguyễn Quang Huy Thành viên HĐQT 22.200 1,01% 31/12/2021
Vũ Văn Số 12.700 0,58% 18/09/2018
Nguyễn Thị Ngọc Anh 5.900 0,27% 31/12/2021
Đỗ Xuân Trường 5.600 0,25% 31/12/2021
Nguyễn Phương Thảo 5.100 0,23% 31/12/2021
Nguyễn Thị Hóa Phó Tổng giám đốc 3.200 0,15% 31/12/2021
Nguyễn Thế Ngọc 2.300 0,10% 31/12/2021
Nguyễn Thị Hiền 1.700 0,08% 31/12/2021
Đào Thị Tuyết Nga Trưởng ban kiếm soát 1.300 0,06% 31/12/2021
Trần Thị Thanh Mai 800 0,04% 31/12/2019
Vũ Thị Chung 0 0,00% 31/12/2017
Phạm Ngọc Sơn Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 29/06/2022
Lê Văn Quý 0 0,00% 29/06/2022