Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Lê Ngọc Ánh Phó Tổng giám đốc 15.417.675 34,74% 12/01/2023
Phạm Phúc Toại Chủ tịch HĐQT 8.319.200 18,75% 12/01/2023
Nguyễn Văn Được 3.108.113 7,00% 20/07/2022
Phạm Thị Thu Hiền 2.345.000 5,28% 12/01/2023
Phạm Thúy An Phó Tổng giám đốc 2.345.000 5,28% 12/01/2023
Phạm Hoàng Long Phó Tổng giám đốc 2.345.000 5,28% 12/01/2023
Lê Tấn Thiệt 1.437.570 3,24% 12/01/2023
Nguyễn Thị Bế 1.425.410 3,21% 12/01/2023
Phạm Thu Hằng 852.180 1,92% 30/06/2022
CTCP Tập đoàn Hoàng Long 150.000 0,34% 31/12/2021
Ngô Kinh Luân 79.500 0,18% 30/06/2022
Đỗ Thị Kim Hồng 8.300 0,02% 31/12/2018
Đặng Thị Kim Nguyệt Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 01/02/2023
Nguyễn Thị Trúc Kế toán trưởng 0 0,00% 21/07/2022
Trần Ngọc Yến Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 01/02/2023
Nguyễn Tuấn Kiệt 0 0,00% 01/02/2023
Lê Thị Ngọc Điền Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 20/07/2022
Nguyễn Văn Đức 0 0,00% 22/04/2022
Phạm Thị Hà 0 0,00% 31/12/2012
Lê Tuấn Kiệt 0 0,00% 07/05/2012