Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Lê Ngọc Ánh Phó Tổng giám đốc 15.417.675 34,74% 30/06/2022
Phạm Phúc Toại Chủ tịch HĐQT 11.133.197 25,09% 30/06/2022
Nguyễn Văn Được 3.108.113 7,00% 20/07/2022
Phạm Hoàng Long Phó Tổng giám đốc 1.513.500 3,41% 30/06/2022
Phạm Thị Thu Hiền 1.500.003 3,38% 30/06/2022
Lê Tấn Thiệt 1.437.570 3,24% 31/12/2021
Phạm Thúy An Phó Tổng giám đốc 1.207.500 2,72% 30/06/2022
Phạm Thu Hằng 852.180 1,92% 30/06/2022
CTCP Tập đoàn Hoàng Long 150.000 0,34% 31/12/2021
Ngô Kinh Luân 79.500 0,18% 30/06/2022
Đỗ Thị Kim Hồng 8.300 0,02% 31/12/2018
Nguyễn Quốc Đạo Tổng giám đốc 0 0,00% 03/12/2022
Nguyễn Thị Trúc Kế toán trưởng 0 0,00% 21/07/2022
Trần Đình Tốn 0 0,00% 03/12/2022
Lê Thị Ngọc Điền Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 20/07/2022
Phạm Thị Hà 0 0,00% 31/12/2012
Lê Tuấn Kiệt 0 0,00% 07/05/2012
Phạm Thị Thắm 0 0,00% 03/11/2010
Đặng Thị Kim Nguyệt Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 03/12/2022
Nguyễn Thị Cẩm Vân 0 0,00% 22/04/2022