Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Thị Cẩm Vân 0 0,00% 22/04/2022
Hồ Thị Ánh Tuyết 0 0,00% 31/12/2016
Phan Văn Thanh 0 0,00% 31/12/2013
Nguyễn Thị Mỹ Hoa 0 0,00% 19/04/2016
Trần Trung Tín 0 0,00% 10/06/2016
Lê Thị Ngọc Duyên 0 0,00% 20/07/2022
Nguyễn Quốc Đạo Tổng giám đốc 0 0,00% 04/02/2023
Lê Thị Ngọc Lý 0 0,00% 28/10/2009
Nguyễn Thanh Phong Thành viên HĐQT 0 0,00% 18/07/2022
Huỳnh Quang Tuấn 0 0,00% 01/08/2016
Nguyễn Hoàng Tuấn 0 0,00% 22/09/2009
Lê Thị Thanh Tâm 0 0,00% 30/06/2012
Phạm Thị Hoàng 0 0,00% 22/09/2009
Phạm Thị Nguyệt 0 0,00% 17/05/2010
Lê Nhật Thanh 0 0,00% 26/11/2010
Châu Minh Đạt 0 0,00% 31/12/2014
Đặng Hoàng Phương Thành viên HĐQT 0 0,00% 14/07/2022
Nguyễn Phước Long 0 0,00% 07/06/2010
Lê Thanh Năm 0 0,00% 30/06/2012
Lê Thị Ngọc Điền Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 20/07/2022