Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Lê Thị Ngọc Duyên 0 0,00% 20/07/2022