Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Phát điện 2 - CTCP 255.000.000 51,00% 31/12/2021
CTCP Nhiệt điện Phả Lại 129.850.000 25,97% 31/12/2021
Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC 500.000 0,10% 18/08/2021
Tạ Công Hoan Chủ tịch HĐQT 100.000 0,02% 31/12/2021
Nguyễn Thường Quang Đại diện công bố thông tin 60.000 0,01% 31/12/2021
Nguyễn Văn Quyên 24.774 0,00% 31/12/2019
Hồ Thị Đàn 20.000 0,00% 31/12/2021
Phạm Quốc Toàn Kế toán trưởng 20.000 0,00% 31/12/2019
Dương Sơn Bá Tổng giám đốc 6.707 0,00% 31/12/2021
Mạc Thúy Hạnh 1.000 0,00% 31/12/2021
Lê Văn Chính Thành viên HĐQT 0 0,00% 07/10/2022
Nguyễn Xuân Đặng Thành viên HĐQT 0 0,00% 07/10/2022
Nguyễn Ngọc Bảo Yến 0 0,00% 07/10/2022
Nguyễn Đức Luyện 0 0,00% 07/10/2022
Ngô Minh Quân 0 0,00% 07/10/2022
Vũ Xuân Dũng 0 0,00% 07/10/2022
Thái Thị Thùy Trang 0 0,00% 07/10/2022
Nguyễn Trâm 0 0,00% 07/10/2022
Huỳnh Thị Phượng Khanh 0 0,00% 07/10/2022
Trần Xuân Trường Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 07/10/2022