Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP DNA Holding 15.410.125 51,37% 31/12/2021
Trịnh Trung Sơn 3.849.802 12,83% 31/12/2021
Lê Mai Dịu Thành viên Ban kiểm soát 3.492.000 11,64% 30/06/2022
Nguyễn Thái Dương Thành viên HĐQT 3.089.409 10,30% 30/06/2022
Thái Lan Anh 1.771.200 5,90% 30/06/2022
Trịnh Anh Đức 1.331.857 4,44% 31/12/2021
Trịnh Xuân Tiến 100.000 0,33% 31/12/2019
Trịnh Văn Phụng 75.744 0,25% 30/06/2022
Lại Thị Lỡi Thành viên Ban kiểm soát 1.850 0,01% 30/06/2022
Thái Anh Tuấn Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 04/10/2022
Đoàn Quang Cảnh 0 0,00% 04/10/2022
Đỗ Thị Hoài Hương 0 0,00% 04/10/2022
Đoàn Thùy Dương Kế toán trưởng 0 0,00% 04/10/2022
Nguyễn Chí Nhân 0 0,00% 04/10/2022
Nguyễn Thành Công 0 0,00% 04/10/2022
Nguyễn Anh Tú 0 0,00% 04/10/2022
Lê Việt Anh Thành viên HĐQT 0 0,00% 04/10/2022
Tạ Nguyên Hải Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 04/10/2022
Nguyễn Thị Hải Vân 0 0,00% 24/04/2017
Nguyễn Văn Dũng 0 0,00% 26/12/2017