Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Ô tô Trường Hải 306.346.880 27,63% 30/06/2022
CTCP Hoàng Anh Gia Lai 104.685.300 9,44% 30/06/2022
Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Trân Oanh 54.980.000 4,96% 30/06/2022
Trần Bá Dương Chủ tịch HĐQT 50.760.000 4,58% 30/06/2022
CTCP Hưng Thắng Lợi Gia Lai 43.600.000 3,93% 30/09/2020
Nguyễn Mạnh Hùng 24.388.880 2,20% 31/12/2019
Vũ Thị Thúy Hương 23.233.500 2,10% 05/03/2018
Nguyễn Thanh Quang 23.233.500 2,10% 05/03/2018
Nguyễn Hùng Minh 10.920.000 0,99% 26/05/2020
Võ Trường Sơn 505.000 0,05% 31/12/2020
Trần Thị Thu Trang 20.000 0,00% 05/04/2021
Hồ Thị Tuyết Loan 8.000 0,00% 31/12/2021
Nguyễn Quan Anh 5.000 0,00% 31/12/2021
Dương Trần Hùng 2.000 0,00% 30/06/2018
Nguyễn Thị Hải Yến Kế toán trưởng 1.000 0,00% 30/06/2018
CTCP Quản lý Quỹ Sài Gòn 0 0,00% 21/06/2017
Ngân Hàng TMCP Tiên Phong 0 0,00% 29/12/2016
Nguyễn Thị Đỗ Quyên 0 0,00% 29/12/2016
Asiavantage Global Ltd 0 0,00% 06/09/2017
Phùng Thúy Hoàng Kim 0 0,00% 06/09/2017