Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Văn phòng tỉnh ủy Quảng Nam 4.520.238 56,50% 31/12/2021
CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A 1.600.475 20,01% 30/06/2022
Lê Tiến Dũng 311.484 3,89% 31/12/2021
Lê Thị Thu Thủy Thành viên HĐQT 4.136 0,05% 30/06/2022
Phạm Văn An 3.822 0,05% 30/06/2022
Đinh Thị Thúy Lan 3.385 0,04% 30/06/2022
Nguyễn Mạnh 2.384 0,03% 30/06/2022
Trình Thị Kim Quy Trưởng ban kiếm soát 500 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thu Quanh Kế toán trưởng 401 0,01% 30/06/2022
CTCP Du lịch - Dịch vụ Hội An 63 0,00% 31/12/2021
Nguyễn Văn Cư Phó Tổng giám đốc 41 0,00% 31/12/2021
Lê Hải Châu 0 0,00% 09/11/2011
Trần Văn Tân 0 0,00% 31/12/2015
Lê Thị Thu Hường Giám đốc 0 0,00% 08/10/2022
Trần Nam Hưng 0 0,00% 08/10/2022
Phan Trung Phi Thành viên HĐQT 0 0,00% 08/10/2022
Vũ Hiền Phó Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 08/10/2022
Nguyễn Lưu Thụy 0 0,00% 26/12/2014
Nguyễn Văn Ban 0 0,00% 08/10/2022
Công ty TNHH MTV Tài chính IPA 0 0,00% 07/07/2021