Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Trần Đình Phong 0 0,00% 31/12/2016
Công ty TNHH MTV Tài chính IPA 0 0,00% 07/07/2021
Nguyễn Văn Ban 0 0,00% 27/11/2022
Nguyễn Lưu Thụy 0 0,00% 26/12/2014
Phan Minh Ánh 0 0,00% 27/11/2022
Nguyễn Thị Hương Thảo Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 27/11/2022
Phạm Thị Thanh Huệ 0 0,00% 27/11/2022
Huỳnh Văn Tỵ 0 0,00% 27/11/2022
Trần Văn Tân 0 0,00% 31/12/2015
Lê Huy Khang 0 0,00% 27/11/2022
Lê Thị Xuân Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 27/11/2022
Nguyễn Thị Ngọc Lan Tổng giám đốc 0 0,00% 27/11/2022
Phan Hồng Quân 0 0,00% 27/11/2022
Nguyễn Tống Sơn Thành viên HĐQT 0 0,00% 27/11/2022
Đoàn Ngọc Trung 0 0,00% 27/11/2022