Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Trần Đình Long Chủ tịch HĐQT 1.516.320.000 26,08% 30/06/2022
Vũ Thị Hiền 426.570.300 7,34% 30/06/2022
Trần Tuấn Dương Phó Chủ tịch HĐQT 134.512.700 2,31% 30/06/2022
Nguyễn Mạnh Tuấn Phó Chủ tịch HĐQT 131.884.907 2,27% 30/06/2022
Nguyễn Ngọc Quang Thành viên HĐQT 103.792.209 1,78% 13/07/2022
VOF Investment Ltd 102.148.628 3,08% 31/12/2019
Trần Vũ Minh 90.740.000 1,56% 30/06/2022
Doãn Gia Cường Phó Chủ tịch HĐQT 72.886.209 1,25% 30/06/2022
Vietnam Enterprise Investments Ltd 66.860.749 1,49% 01/04/2022
Employees Provident Fund Board 60.645.725 1,83% 31/12/2019
Norges Bank 39.886.441 0,89% 01/04/2022
CTCP Đầu tư và Xây dựng Sao Phương Bắc 34.275.502 0,59% 30/06/2022
PENM IV Germany GmbH & Co. KG 32.635.600 0,73% 31/12/2019
KIM Vietnam Growth Equity Fund 30.211.143 0,91% 31/12/2019
Jpmorgan Vietnam Opportunities Fund 28.500.834 0,86% 31/12/2019
Hoàng Quang Việt Thành viên HĐQT 28.289.184 0,49% 30/06/2022
Franklin Templeton Investment 27.503.483 0,83% 31/12/2019
CTBC Vietnam Equity Fund 25.500.000 0,57% 01/04/2022
Wareham Group Ltd 21.153.896 0,47% 01/04/2022
Nguyễn Việt Thắng Tổng giám đốc 18.650.151 0,32% 30/06/2022