Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Trần Đình Tân 948.459 0,02% 30/06/2022
Veil Holdings Ltd 945.000 0,02% 24/06/2021
Vietnam Co-investment Fund 940.000 0,03% 18/05/2020
KB Vietnam Focus Balanced Fund 865.000 0,02% 01/04/2022
Trương Ngọc Diệp 808.973 0,01% 30/06/2022
Doãn Thị Bích Ngọc 799.151 0,01% 30/06/2022
Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust - Equity 739.860 0,02% 01/04/2022
Draig Ltd 700.000 0,02% 18/03/2019
Nguyễn Khoa Sơn 679.901 0,01% 30/06/2022
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận thị trường Việt Nam 591.253 0,01% 04/04/2022
Nguyễn Thị Hồng Hải 577.306 0,01% 31/12/2020
Nguyễn Thị Hải Yến 569.063 0,01% 30/06/2022
Venner Group Ltd 509.750 0,01% 01/04/2022
Nguyễn Thị Thảo Nguyên Phó Tổng giám đốc 497.409 0,01% 13/07/2022
Tạ Tuấn Dương 425.022 0,01% 31/12/2020
Nguyễn Thị Tuyết 421.200 0,01% 30/06/2022
Hoàng Thị Hảo 379.371 0,01% 30/06/2022
Lê Ngọc Hổ 318.500 0,01% 30/06/2022
Trần Đình Thăng 316.659 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Mạnh Hùng 306.623 0,01% 30/06/2022