Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Phan Thị Thùy Trang 0 0,00% 29/11/2022
Deutsche Bank AG 0 0,00% 22/01/2014
Deutsche Asset Management (Asia) Ltd 0 0,00% 01/04/2014
Dương Thị Kim 0 0,00% 31/12/2015
Julie Nga Thien Lam 0 0,00% 22/09/2015
Bùi Thị Hải Vân Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 17/02/2021
Private Equity New Markets II K/S 0 0,00% 08/06/2016
Deutsche Bank AG, London Branch 0 0,00% 31/12/2016
Epsom Ltd 0 0,00% 10/06/2015
Lionel Hill Ltd 0 0,00% 10/06/2015
Beira Ltd 0 0,00% 11/05/2016
Siglap Ltd 0 0,00% 10/06/2015
Greytanes Ltd 0 0,00% 11/05/2016
PXP Vietnam Emerging Equity Fund Ltd 0 0,00% 31/12/2016
PXP Vietnam Fund Ltd 0 0,00% 25/08/2015
Red River Holding 0 0,00% 20/02/2013
Market Vectors Vietnam ETF 0 0,00% 31/12/2016
CTCP Quản lý quỹ Kỹ thương 0 0,00% 22/02/2012
CTCP Sam Holdings 0 0,00% 20/02/2013
Lê Tuấn Anh 0 0,00% 31/12/2016