Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Đỗ Quý Hải Chủ tịch HĐQT 121.784.664 40,04% 29/09/2022
Vietnam Enterprise Investments Ltd 26.545.716 8,73% 14/04/2022
Chu Thị Lương 11.417.435 3,75% 30/06/2022
Đỗ Quý Thành Phó Tổng giám đốc 8.918.576 2,93% 29/09/2022
Amersham Industries Ltd 7.883.486 2,59% 14/04/2022
Trần Xuân Việt 4.799.916 1,81% 31/12/2019
Trần Thùy Anh 4.799.916 1,81% 31/12/2019
Đỗ Quý Đường 3.041.694 1,00% 30/06/2022
Wareham Group Ltd 1.783.985 0,59% 14/04/2022
Lê Việt Dũng Thành viên HĐQT 1.419.457 0,47% 30/06/2022
Nguyễn Thị Lệ Dung 1.216.677 0,40% 30/06/2022
Idris Ltd 700.000 0,26% 22/03/2019
Nguyễn Văn Phương Phó Chủ tịch HĐQT 608.337 0,20% 30/06/2022
Lê Tiến Hùng 472.056 0,16% 30/06/2022
Trần Hoài Anh 70.501 0,03% 31/12/2020
Trần Thị Kim Oanh 32.627 0,01% 31/12/2020
Phạm Minh Tuấn Thành viên HĐQT 19.463 0,01% 30/06/2022
Phạm Huy Thông Phó Tổng giám đốc 11.677 0,00% 30/06/2022
Tạ Phú Cường 10.154 0,00% 30/06/2021
Lê Tiến Dũng 9.600 0,00% 30/06/2018