Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước Giải khát Hà Nội 2.535.360 40,00% 30/06/2022
Phan Huy Tý Thành viên HĐQT 1.478.472 23,33% 30/06/2022
Hoàng Quang Tuấn 1.267.680 20,00% 30/06/2022
Hoàng Quang Thành Chủ tịch HĐQT 444.641 7,02% 30/06/2022
Nguyễn Lan Hương Phó Giám đốc 67.195 1,06% 30/06/2022
Phan Vũ Hương Giang Thành viên Ban kiểm soát 49.085 0,77% 30/06/2022
Phan Thùy Linh 13.628 0,22% 30/06/2022
Vũ Xuân Dũng Thành viên HĐQT 0 0,00% 02/10/2022
Bùi Quang Thi 0 0,00% 31/08/2018
Vũ Đình Đức Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 02/10/2022
Nguyễn Hải Duy 0 0,00% 31/08/2018
CTCP Kinh doanh và Xây dựng nhà 0 0,00% 31/12/2019
Nguyễn Minh Thế 0 0,00% 28/08/2017
Trần Ngọc Thủy Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 28/08/2017
Nguyễn Mạnh Hải 0 0,00% 28/08/2017
Nguyễn Thị Kim Dung 0 0,00% 28/08/2017
Trần Duy Nghị 0 0,00% 28/08/2017
Hoàng Thị Mai Phương 0 0,00% 28/08/2017
Trần Thị Tuyết 0 0,00% 28/08/2017
Phạm Thị Tố Dung 0 0,00% 02/10/2022