Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Công ty TNHH Quản lý đầu tư HAP Việt Nam 3.700.000 30,76% 31/12/2021
Tôn Nữ Cẩm Vân 1.599.661 13,30% 31/12/2021
Nguyễn Ngọc Anh Tổng giám đốc 583.980 4,86% 30/06/2022
Nguyễn Thiện Ái Chủ tịch HĐQT 199.818 1,66% 30/06/2022
Nguyễn Ái Vân Anh 177.080 1,47% 30/06/2022
Nguyễn Xuân Cương Thành viên HĐQT 110.608 0,92% 30/06/2022
Quản Thị Bình 51.329 0,43% 30/06/2022
Trần Thế Giang Kế toán trưởng 45.417 0,38% 30/06/2022
Nguyễn Mạnh Đức Thành viên HĐQT 40.000 0,33% 30/06/2022
Nguyễn Thanh Hà 25.947 0,22% 31/12/2019
Triệu Thị Chinh 25.067 0,21% 30/06/2022
Nguyễn Thị Hoa 11.634 0,10% 06/03/2020
Nguyễn Minh Đức Trưởng ban kiếm soát 6.793 0,06% 30/06/2022
Nguyễn Thị Hồng Hạnh Thành viên Ban kiểm soát 4.270 0,04% 30/06/2022
Phạm Thị Huyền Thành viên Ban kiểm soát 1.000 0,01% 30/06/2022
Trịnh Lê Minh Thành viên HĐQT 0 0,00% 05/10/2022