Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Văn Quân Tổng giám đốc 3.832.500 24,33% 31/08/2022
Nguyễn Mậu Hoàng 40.000 0,27% 31/12/2021
Đinh Thị Mai Kế toán trưởng 20.000 0,13% 30/06/2022
Đinh Thị Lan 10.000 0,07% 30/06/2022
Nguyễn Thị Quyên Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 26/09/2022
Hà Minh Đức 0 0,00% 26/09/2022
Trần Bá Dũng Thành viên HĐQT 0 0,00% 26/09/2022
Phạm Đức Toàn 0 0,00% 26/09/2022
Nguyễn Thị Hương Thành viên HĐQT 0 0,00% 26/09/2022
Nguyễn Thị Hà Hưng Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 18/05/2022
Nguyễn Hồng Nghị 0 0,00% 26/09/2022
Trần Hồng Lâm 0 0,00% 26/09/2022
Nguyễn Thị Thắm 0 0,00% 07/04/2022
Đỗ Thị Hạnh 0 0,00% 28/03/2022
Nguyễn Thanh Sơn 0 0,00% 09/03/2022
Nguyễn Hồng Quân 0 0,00% 30/03/2022
Nguyễn Thị Phượng 0 0,00% 25/03/2022