Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV 3.936.450 23,86% 20/06/2022
Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải 2.802.700 16,99% 06/01/2023
Lê Văn Mỵ Tổng giám đốc 1.683.090 10,20% 30/06/2022
Công ty Xăng Dầu Khu Vực II - TNHH MTV 1.575.000 9,55% 30/06/2022
Lê Anh Phương 436.065 2,64% 30/06/2022
Lê Thụy Mỵ Châu 300.000 1,82% 30/06/2022
Nguyễn Tiến Dũng Phó Tổng giám đốc 260.415 1,58% 30/06/2022
Phan Bạch Ngọc 187.500 1,14% 30/06/2022
Lê Phan Trung Hiếu 180.000 1,09% 30/06/2022
Lê Kim Phượng 171.150 1,04% 30/06/2022
Nguyễn Ngọc Thảo Phó Tổng giám đốc 155.355 0,94% 30/06/2022
Tô Văn Liêm Thành viên HĐQT 106.605 0,65% 07/11/2022
Phạm Hữu Công 93.480 0,57% 30/06/2022
Kiều Công Tâm Thành viên HĐQT 70.230 0,43% 30/06/2022
Lê Văn Tèo Trưởng ban kiếm soát 57.750 0,35% 30/06/2022
Nguyễn Ngọc Đào 31.500 0,19% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thúy Hồng 18.750 0,11% 30/06/2022
Bùi Quốc Huy 16.070 0,10% 31/12/2020
Hoàng Tâm Hòa 14.290 0,13% 31/12/2018
Phan Minh Trung 13.395 0,08% 30/06/2022